CELOROČNÉ KURZY AJ, NJ

Cosmetics

 • CELOROČNÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA pre dospelých a stredoškolákov

  6,50,- €/45min.

  • Obľúbený kurz anglického jazyka pre všetky vekové aj vedomostné úrovne
  • 5 jazykových úrovní od úplného začiatočníka až po vyššie pokročilých (A1, A2, B1, B2, C1)
  • jeden školský rok je potrebný na zvládnutie jednej jazykovej úrovne
  • trvanie kurzu od 19.9.2016 -17.6.2017
  • intenzita kurzu je 45 min / 60 min. - 1 x 1 vyučovacia hodina v skupine 4 - 10 študentov
  • skupiny dospelých aj stredoškolákov, zloženie skupín prispôsobené veku
  • pri zápise študenti absolvujú vstupný test, na základe ktorého sú zaradení do príslušnej jazykovej úrovne
  • Cena: 6,50,- €/45min.

 • CELOROČNÉ KONVERZAČNÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

  6,50,- €/45min.

  • od jazykovej úrovne Pre-Intermediate (B1 - mierne pokročilý)
  • trvanie kurzu od 19.9.2016 - 17.6.2017
  • v skupine 5 - 10 študentov
  • študenti majú možnosť konverzovať na rôzne zaujímavé témy a tak sa v cudzom jazyku zdokonaľovať a získavať novú slovnú zásobu
  • Cena: 6,50,- €/45min.

 • GRAMATICKO-KONVERZAČNÝ KURZ ANGL.JAZYKA PRE STREDOŠKOLÁKOV
  (PRÍPRAVA NA MATURITU B1, B2)

  6,50,- €/45min.

  • trvanie kurzu od 19.9.2016 -17.6.2017
  • v skupine 5 - 10 študentov
  • študenti majú možnosť zopakovať si gramatiku, slovnú zásobu, precvičovať čítanie a posluchy s porozumením na písomnú časť maturitnej skúšky (reading, listening, language in use) a konverzovať na maturitné témy, a tak sa prípraviť na ústnu časť maturitnej skúšky
  • vhodné nielen pre maturantov, ale aj pre študentov 1.-3. ročníka stredných škol
  • Cena: 6,50,- € /45 min.

 • CELOROČNÉ KURZY PRE DETI - ANGLICKÝ JAZYK/NEMECKÝ JAZYK

  24€ - paušálna cena

  • intenzita kurzu je 50 min. - 1 vyučovacia hodina týždenne ( pondelky a stredy alebo utorky a štvrtky)
  • jazykové úrovne A1 - B1
  • trvanie kurzu od 19.9.2016- 18.6.2017
  • v skupine 5 - 10 študentov
  • jeden školský rok je potrebný na zvládnutie jednej jazykovej úrovne
  • pri zápise deti absolvujú vstupný test, na základe ktorého sú zaradení do príslušnej úrovne
  • Cena: 24- € - paušálna cena (termín úhrady do posledného kalendárneho dňa v mesiaci)

 • NEMČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH

  6,50€/45 min.

  • pomôže Vám zvládnuť NJ - dohovoriť sa v bežných životných situáciách
  • trvanie kurzu: od 19.9.2015 -17.6.2017
  • počet študentov: 5-10
  • Cena: 6,50,- €/45 min.

 • NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY A PRÁCU V ZAHRANIČÍ

  6,50€/45 min.

  • Kurz je určený pre všetkých, ktorí by chceli vycestovať do zahraničia a bez Kurz je určený pre všetkých, ktorí by chceli vycestovať do zahraničia a bez problémov zvládnuť hovorenú, či písanú reč.
  • Súčasťou kurzu sú materiály, ktoré študent pri zápise dostane. Materiály obsahujú špecializovanú slovnú zásobu, frázy a najpoužívanejšie výrazy v bežnej komunikácií, či pracovnom prostredí. Ide tu o situácie, s ktorými sa jednotlivec v zahraničí môže stretnúť.
  • trvanie kurzu: od 19.9.2015 -17.6.2017
  • počet študentov: 5-10
  • Cena: 6,50 / 45 min.

JAZYKOVÉ KURZY PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE

Hairdressing

 • Formy výučby

  Vyučovanie priamo vo firme je možné zahájiť kedykoľvek v priebehu roka. Naša jazyková škola ponúka kvalifikovanú výučbu za prijateľné ceny a ponúkame bezplatný jazykový audit a vypracovanie tematických plánov prispôsobených potrebám a požiadavkám klientov.
  Individuálne (one-to-one), čo umožňuje lektorovi 100% zameranie sa na študenta a jeho potreby.
  Skupinové (2 - 8 študentov). (Poskytujú možnosť vzájomnej motivácie, rozvoj komunikačných schopností v skupine.
  Špecializované kurzy (individuálne alebo skupinové) so zameraním na určitú oblasť (obchodná, ...). Vhodné len od úrovne Intermediate.

  Dĺžka vyučovacích hodín - 45, 60 alebo 90 minút podľa požiadaviek objednávateľa.

  Priestory
  Výučba sa môže uskutočniť buď v našich priestoroch alebo v priestoroch Vašej firmy. Požiadavky na zariadenie učebne: CD + audio prehrávač, whiteboard.

 • Študijné materiály

  Pri všeobecných kurzoch anglického jazyka máme veľmi dobré skúsenosti s učebnicami New Headway, ktoré pre všeobecné kurzy odporúčame. Pri špecializovaných kurzoch vyberieme učebné materiály po dohode so študentom. Študijné materiály objednávame priamo od distribútora s využitím zliav, ktoré máme k dispozícii a bez navýšenia ceny ich zabezpečíme pre študentov.

 • Postup

  • Pri objednávke kurzu uskutočníme jazykový audit - rozdelenie zamestnancov podľa úrovne ich jazykových vedomostí formou testu.
  • Naša škola navrhne vhodné učebnice pre študentov, ich objednávku a presun k študentom.
  • Objednávateľ navrhne týždenný časový rozvrh a formu výučby.

 • Výhody jazykovej výučby pre firmu:

  • Spracovanie študijných plánov podľa zamerania firmy.
  • Monitoring dochádzky a pokroku.
  • Flexibilný čas výučby.
  • Pravidelné testovanie vedomostí, vystavenie certifikátu po dosiahnutí určitej jazykovej úrovne.
  • Výučba priamo na pracovisku - šetrenie pracovného času.
  • Jazykový audit pri objednávke bezplatne.

INDIVIDUÁLNE KURZY A KURZY V MINISKUPINÁCH

Body Treatments

 • Všeobecná AJ/NJ, Špeciálne kurzy

  od 9,- €/45min.

  • NJ pre ošetrovateľky
  • Business English/ Business Deutsch
  • Gramatický kurz AJ/N, konverzácia
  • Príprava na maturitu, prijímačky, skúšky
  • Kurz doporučujeme klientom, ktorí potrebujú alebo chcú v kratšom čase získať potrebné jazykové vedomosti
  • vyučuje sa formou one-to-one (1 osoba)
  • pri miniskupinkách (2-4 osoby) je potrebné, aby všetci účastníci boli na približne rovnakej úrovni
  • dĺžka vyučovacej hodiny: 45, 60 alebo 90 minút, individuálny časový rozvrh
  • trvanie kurzu od 1 mesiaca s prihliadnutím na jaz. úroveň, ktorú chcete dosiahnuť
  • rýchlejšie napredovanie
  • obsah výučby je individuálne pripravený podľa Vašich konkrétnych požiadaviek a cieľa, ktorý chcete dosiahnuť
  • vhodné pri príprave na maturitu, prijímačky, skúšky alebo pred cestou do zahraničia
  • Vyplnenú prihlášku nám, prosím, prineste osobne, alebo zašlite na e-mailovú adresu info@easy-school.sk.

Jazykové úrovne

Massages

 • Používateľ základov jazyka

  úroveň A1 - Breakthrough , EASY SCHOOL - Beginner = Úplný začiatočník
  Profil absolventa:
  Absolvent rozumie často používaným výrazom, jednoduchým vetám a dokáže ich používať. Vie sa vyjadrovať v prítomnom čase jednoduchom a priebehovom, v jednoduchom minulom čase. Vie sám seba ale aj iných predstaviť, vie sa pýtať na osobné údaje, ako napríklad kde niekto žije, koho pozná a čo vlastní a vie na podobné otázky odpovedať. Dokáže sa jednoducho dohovoriť, pokiaľ človek, s ktorým rozpráva, hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný mu pomôcť.  úroveň A2 - Waystage, EASY SCHOOL - Elementary = Začiatočník
  Profil absolventa:
  Absolvent rozumie vetám a každodenným výrazom týkajúcich sa bežného života (napríklad osobné údaje, informácie o rodine, nakupovanie, miesto, kde žije, zamestnanie). Dokáže sa vyjadrovať v prítomnom čase jednoduchom a priebehovom, v jednoduchom minulom čase a tiež v predprítomnom čase. Jednoduchým spôsobom vie popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie a veci týkajúce sa bezprostredných potrieb.

 • Samostatný používateľ jazyka

  úroveň B1 - Treshold, EASY SCHOOL - Pre Intermediate = Mierne pokročilý
  Profil absolventa:
  Absolvent tohto kurzu rozumie bežným, často frekventovaným výrazom, jednoduchým vetám a dokáže ich používať. Rozumie hovorenej spisovnej angličtine, pokiaľ prejav hovorcu nie je príliš rýchly. Dokáže komunikovať v bežných situáciách, ako sú orientácia v meste, nakupovanie, rozprávanie o sebe, o rodine, práci či záľubách, objednávanie v reštaurácii či v hoteli, orientácia na letisku, dokáže vyjadrovať názory jednoduchým spôsobom. Ovláda aj písomnú komunikáciu, napr. písanie formálneho či neformálneho listu. Vie sa vyjadrovať v prítomnom čase jednoduchom a priebehovom, v minulom jednoduchom a priebehovom čase a tiež v predprítomnom a predminulom čase. Vie tiež používať podmienkové vety. Osvojil si dobré základy anglickej gramatiky. Vie vytvoriť súvislý text o témach, ktoré dobre pozná a ktoré ho osobne zaujímajú.  úroveň B2 - Vantage, EASY SCHOOL - Intermediate = Pokročilý
  Profil absolventa:
  Absolvent tohto kurzu rozumie hovorenej angličtine, a dokáže tiež bez problémov plynulo komunikovať v tomto jazyku v najrôznejších životných situáciách. Nerobí mu problém čítanie novinových článkov či sledovanie televízie v anglickom jazyku, ako aj čítanie ťažších textov, napríklad beletrie či poézie. Ovláda tiež všetky podstatné javy anglickej gramatiky. Vie zostaviť jasný podrobný text so širokým okruhom tém, vysvetliť stanovisko k aktuálnym problémom a uviesť výhody a nevýhody rôznych možností.

 • Skúsený používateľ jazyka

  úroveň C1- Effective Operational Proficiency, EASY SCHOOL - Upper Intermediate = Vyššie pokročilý
  Profil absolventa:
  Absolvent rozumie širokému okruhu náročných čiastkových textov a dokáže rozpoznať ich skrytý význam. Vie sa vyjadrovať plynule a spontánne, bez zjavného hľadania výrazov. Dokáže používať jazyk pružne a účinne pre spoločenské, študijné a pracovné účely. Vie vytvoriť jasný, dobre členený podrobný text o zložitých témach, preukázať uvedomelé použitie zásad stavby textu, spojovacích výrazov a prostriedkov vyjadrujúcich väzby v texte.

Certifikáty

Body Treatments

 • Porovnanie jazykových úrovní

  V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie jednotlivých druhov jazykových skúšok a ich úrovni, ktoré korenšpondujú s Európskym referenčným rámcom pre jazyky (ERR) a s jazykovou prípavou v našej jazykovej škole.

  ERR Maturita v SR Cambridge City&Guilds
  B1 Úroveň A FCE Communicator
  B2 Úroveň B PET Achiever
  A2 Úroveň C KET Access

  Nasledujúca tabuľka uvádza jednotlivé úrovne skúškok City&Guilds, ktoré sú v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom Rady Európy:

  ERR EASY SCHOOL City&Guilds
  A1 (Breakthrough) Beginner Preliminary
  A2 (Waystage) Elementary Access
  B1 (Threshold) Pre-Intermediate Achiever
  B2 (Vantage) Intermediate Communicator
  C1 (EOP) Upper-Intermediate Expert
  C2 (Mastery) Advanced Mastery

Našli ste si ten pravý kruz pre vás?

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na Vaše otázky a dohodneme sa na osobnom stretnutí.

O nás

EASY SCHOOL jazyková škola sa venuje výučbe cudzích jazykov a pôsobíme na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová.Cieľom našich jazykových kurzov je dosiahnuť, aby boli študenti schopní komunikovať v cudzom jazyku, či už pri stretnutí sa s cudzincom na ulici, na dovolenke, počas pracovnej cesty, v škole, v práci alebo vo svojom voľnom čase. Jednoducho, aby absolvovanie kurzu u nás naplno využili pre svoje potreby.